Vissza

Adatkezelési szabályzat

A Belváros Ingatlan Hálózat adatkezelési tájékoztatója

 1. Általános Információ:

Irányadó jogszabályok

 • Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén (GDPR)
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre terjed ki.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

Tájékoztató célja

Jelen tájékoztatás a Belváros Ingatlan Hálózat franchise hálózatán belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik, az által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők megtesznek mindent annak érdekében, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és azt, hogy az adatkezelés minden szakaszában jogszerű legyen.

 Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján:

Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.

Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is online felületen, illetve a partnereknél írásban.

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont alapján:

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.

Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelők ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.

Az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett feladat ellátása érdekében történik, a GDPR GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerint.

Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján:

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. Az adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás alapján kerül sor. Az Adatkezelők minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálják, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. A teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a jogviszony létrejöttével kezdődik. Az adatkezelés az Érintett fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a jogviszony létrejöttével számított 8 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Belváros Ingatlan Hálózatot az info@belvaros-ingatlan.hu email címre küldött levéllel. Az Érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 1. Adatkezelés alanyai

Adatkezelő/Adatfeldolgozó (GDPR  24. cikk, 26. cikk és 28.cikk)

A Belváros Ingatlan Hálózat a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújt. Tevékenységével kapcsolatos részletes információk a www.belvaros-ingatla.hu weboldalon érhetők el.

A Belváros Ingatlan Hálózat franchise hálózatban a tényleges szolgáltatást a franchise tulajdonosával (Belváros Ingatlan Franchise Kft.) szerződéses kapcsolatban álló Franchise partnerek (továbbiakban: „Partnerek”) végzik. A Franchise partnerek önálló gazdasági társaságok, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a Franchise tulajdonossal, és e szerződés alapján tagjai a Belváros Ingatlan Hálózat franchise hálózatnak.

A Belváros Ingatlan Hálózat tagjai a „Partnerek” a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

Az Adatkezelők a szolgáltatásaikat a Belváros Ingatlan Hálózat irodáiban, a weboldalakon, valamint az online kereső és sociál felületeken (google ads, facebook, stb.) keresztül valósítják meg.

Adatkezelők

Az adatkezelést több személy végezheti, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésnek több adatkezelője lehet.

 • Belváros Ingatlan Hálózat Franchise Kft., mint a Belváros Ingatlan Hálózat franchise tulajdonosa és a franchise hálózat üzemeltetője (székhely: 1061 Bp. Székely Mihály utca 4.-6. ; e-mail: info@belvaros-ingatlan.hu a továbbiakban: „Belváros Ingatlan Hálózat”). A Weboldalt Belváros Ingatlan Hálózat önállóan tartja fenn, az alábbi adatkezelők közreműködése nélkül.
 • Franchise partnerek: A Belváros Ingatlan Hálózat franchise hálózat azon tagja, amely a franchise szerződés alapján irodát üzemeltet, és ingatlanközvetítői tevékenységet folytat.

A Belváros Ingatlan Hálózat az alábbi cégeket foglalja magába:

Nft. Manager Kft. 

Székhely:  1064 Bp. Rózsa utca 64. I. em. 5.

Adószám: 14379178-1-42

Telefon: 06 70 978 8284

E-mail: f.nagy@belvaros-ingatlan.hu

Katona Tamás e.v.

Székhely:  1053 Bp. Veres Pálné utca 5. fsz. 4. a.

Adószám: 67567027-1-41

Telefon: 06 30 394 2115

E-mail: t.katona@belvaros-ingatlan.hu

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása szerint, az Adatkezelők nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatkezelők adatfeldolgozóként igénybe veszik a velük szerződéses jogviszonyban álló Ingatlanértékesítőket.

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Belváros Ingatlan Hálózat adatfeldolgozói a Belváros Ingatlan Hálózat tevékenysége ellátásában a Belváros Ingatlan Franchise Kft-vel, és a Franchise Partnerekkel szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők,).

Érintett

Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából, illetve az a személy is, akinek az adatai más módon (pl.: más érintettől, ügyféltől stb.) kerülnek az Adatkezelőkhöz.

Érintett különösen az ingatlanhirdetéseken szereplő hirdetési telefonszámokon keresztül érdeklődő, a megbízási szerződést kötő ügyfél, ingatlant megtekintő ügyfél.

Személyes adat

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Belváros Ingatlan Hálózat valamennyi tagjától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a Belváros Ingatlan Hálózat részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Tájékoztatás: Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelők az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az Érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők az adatok másolatát bocsássák a rendelkezésére.

Helyesbítés: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék.

Törlés, hozzájárulás visszavonása: Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelők a törlést csak akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás: Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. a)az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 2. b)az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d)az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés az Érintett az Adatkezelők, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az

Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén az Adatkezelők a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszüntetik.

Adathordozhatóság: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Adatkezelés tartalma

Adatkezelés helye

Az adatkezelés helye a Belváros Ingatlan Hálózat informatikai rendszere. A papíralapú dokumentumok a Belváros Ingatlan Hálózat irodáiban kerülnek megőrzésre.  Az adatok a Belváros Ingatlan Hálózat admin rendszerébe feltöltésre kerülnek.

Adatkezelés célja

Adatkezelő célja szolgáltatásainak és az ehhez kapcsolódó tevékenység nyújtása.

 • Érintettek azonosítása,
 • Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás,
 • Érintett ingatlan rögzítése a rendszerben,
 • értékesítés/bérbe adás elősegítése,
 • ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése,
 • az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele,
 • kapcsolat létrehozása, esetén a hiteligény felmérése,
 • megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
 • egyéb kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés)
 • Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás

4. ADATKEZELÉS TARTALMA

Adatok felvétele:

A Belváros Ingatlan Hálózat az adatokat elsősorban az Érintettől veszi fel, más forrásból kizárólag ha az Érintett ehhez  hozzájárul vagy jogszabály erre lehetőséget ad.

Az adatkezelés célja:

Érintett azonosítása, kapcsolattartás.

Azonosításhoz az adatok megadása a szerződés teljesítésének feltétele.

Kapcsolattartáshoz az adatok megadása a szerződés teljesítéshez szükséges, megadása önkéntes.

Igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok megadása a szerződés teljesítéshez szükséges, megadása önkéntes.

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.

Az Adatkezelő az Érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről és az Érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is (online felületen)

Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás alapján kerül sor.

Kezelt adatok:

 • Azonosításhoz szükséges adatok: család és utónév, állandó lakcím, értesítési cím, állampolgárság.
 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: család és utónév, állandó lakcím, értesítési cím, állampolgárság, telefonszám, elektronikus levelezési cím.
 • Igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok: Adatkezelő kezeli azon adatokat, melyek az igényelt szolgáltatásra vonatkoznak. különösen a szolgáltatás típusát, jellegét, stb.
 • Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
 • Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.
 • Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).
 • Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogvita alakul ki az Adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

Adatkezelés folyamata: 

Ingatlan keresése esetén Ingatlanértékesítő rögzíti a Belváros Ingatlan Hálózat informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, az Ingatlanértékesítő a megtekintési nyilatkozat nevű nyomtatványon rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett ingatlan adatait.

Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybe vétele esetén az Ingatlanértékesítő továbbítják az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.

Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, elfogadja a jelen Tájékoztatót. Ezt követően az Érintett igénybe veheti a Weboldal szolgáltatásait.

Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Adatkezelők szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat törlik, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják.

Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Adatfelvétel:

Az Adatkezelők az adatokat az Érintettől három féle képen veszi fel:

 • Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
 • Ingatlanértékesítőn keresztül: Amennyiben az Érintett az Ingatlanértékesítő lép kapcsolatba, az adatokat az Ingatlanértékesítő rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.
 • Más forrásokból történő adatfelvétel: Az Adatkezelők az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzítik kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Adatkezelők adatokat más forrásból kizárólag akkor vesznek át, ha erre törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Kezelt adatok: 

Adatkezelés: Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó

adatkezelés

Ingatlan                kereséséhez

kapcsolódó adatkezelés

 Megtekintési nyilatkozat
Adatkezelés tartalma: Érintettel kötött szerződés alapján Ingatlanértékesítők nyújtják, a Belváros Ingatlan Hálózat informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására. Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, aki ingatlant szeretne vásárolni

(bérbe            venni),              az

Adatkezelők  rögzítik az

Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az

Érintett szerződést köt, az Adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során.

Amennyiben az Érintett számára ingatlant mutatnak be, a megtekintési nyilatkozaton kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési nyilatkozat szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant Adatkezelő mutatták be az Érintett számára.
Kezelt    adatok köre: A fentiek szerint A kezelt adatok a fentiek szerinti adatok, szerződéskötés esetén az alpontok szerinti adatok. A kezelt adatok a fentiek szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Adatkezelés célja: Érintett személyének azonosítása, Érintettel való Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel
  kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése, az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása, Ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet

létrejöttének

elősegítése,Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban, Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése, Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése, a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása, az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése, egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban, szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele, az Érintett és az

Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése, a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 

való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése, egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban, szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele, a jogviszonyból származó jogok

gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

 

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év. Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet. Az adatokat az Adatkezelő a             jogviszony megszűnésétől számított nyolc évig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

Igények, követelések érvényesítése

Adatkezelés: Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés tartalma: Amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelők részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelők által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.
Belváros Ingatlan Hálózat szerepe: A Belváros Ingatlan Hálózat eljárása a kintlévőségek érvényesítése során: Figyelemmel az Adatkezelők közötti kapcsolatra, a kintlévőségek érvényesítését az Adatkezelők abban az esetben is közösen végzik, amennyiben az Érintett a Partnerek felé nem teljesíti kötelezettségeit. Ebben az esetben a Partnerek megbízhatják a Belváros Ingatlan Hálózatot az igény érvényesítésével, a kintlévőség kezelésével, a Belváros Ingatlan Hálózat pedig megbízottként jár el. Amennyiben ezen engedményezésre sor kerül, a Belváros Ingatlan Hálózat a Partnerek helyébe lép, és az igényt jogosultként érvényesíti.
Kezelt    adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti 3.4. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.
Adatkezelés célja: A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

Adatok biztonsága

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:

 • Védelmet biztosító intézkedések megtétele a jogosulatlan hozzáférés elleni, különösen a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről.
 • Adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések megtétele, különös tekintettel a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről.
 • Vírusok elleni védelme az adatoknak.
 • Adatállományok, illetve a hordozó eszközök fizikai védelméről, különösen a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 • A papíralapú nyilvántartások védelme érdekében a szükséges intézkedések megtétele, különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
 • Az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

Technikai adatok

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők kötelesek biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Ennek biztosítására szolgál a törlésre vonatkozó szabályok kialakítása és betartása.

A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 • Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelők törlik.
 • Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelők minden esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőknek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelők megvizsgálják, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőknek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelők törlik az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatják, egyúttal pontosan megjelölik a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat törlik, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelők törlik.
 • Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelők minden esetben törlik, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 • Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelők az adatokat törlik.
 • Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenseket nyilvántartják, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Érintett adathordozhatósághoz való joga

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Érintett adatkezelés korlátozásához való joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)               Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)               Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.